Cleveland Darts Organisation

High Finish

1992/93

 

170 JOE WHITEHEAD v NORTHAMPTONSHIRE   114 SAM JOHNSTONE v SHROPSHIRE
161 ALAN HALL v GWYNEDD   108 GEORGE GETHING v NOTTINGHAMSHIRE
156 MARK MUCKIAN v NORTHAMPTONSHIRE   106 TIM BURKE v NORTHAMPTONSHIRE
156 JOE WHITEHEAD v NOTTINGHAMSHIRE   106 GEORGE DIXON v TYNE & WEAR
145 GARRY ELLIS v CUMBRIA   106 HARRY JUDSON v MONT & RADNOR
139 GARY STEPHENS v CLWYD   105 GARRY ELLIS v CUMBRIA
126 SAM JOHNSTONE v CUMBRIA   101 SAM JOHNSTONE v SHROPSHIRE
125 ALAN HALL v SHROPSHIRE   101 FRANK POUNDER v MONT & RADNOR
123 SAM JOHNSTONE v GWYNEDD   100 CHARLIE COPELAND v CLWYD
120 DAVE LIDDLE v CLWYD   100 SIMON CRAVEN v SHROPSHIRE
120 DAVE PLANT v SHROPSHIRE   100 JEAN ATKINSON v MONT & RADNOR
118 SIMON CRAVEN v NOTTINGHAMSHIRE   100 ALAN HALL v GWYNEDD
116 GEORGE DIXON v GWYNEDD   100 ALAN GOFTON v TYNE & WEAR
115 SIMON CRAVEN v TYNE & WEAR          
 
 
Cleveland Home Page
Year 1992/93

 
 
© Joe-Smith-1998/2002
Last Updated: