Season 2014/2015

 High Finish

 
161 Richie CORNER v Gwent 116 Chris SHERATON v Devon
160 Lutz LEUTZSCH v Somerset 116 Peter MAW v Oxfordshire
158 Allan EDWARDS v Surrey 116 Michael EVANS v Surrey
145 Jordan MATTHEWS v Surrey 115 Chris SHERATON v Somerset
141 Glen DURRANT v Oxfordshire 115 Ian WATSON v Surrey
133 Richard CORNER v Dorset 111 Scott CHATTERTON v Surrey
130 Gary STEPHENS v Devon 110 Shirley WITTON v Devon
126 Collin FOXTON v Devon 110 Paul ALLEN v Surrey
126 Kyle STANWICK v Gwent 110 Chris SWALES v Gwent
122 Allan EDWARDS v Gwent 104 Glen DURRANT v Hampshire
121 Gary STEPHENS v Hampshire 104 Peter FREWER v Oxfordshire
121 Jordan MATTHEWS v Somerset 103 Allan EDWARDS v Devon
120 Gary STEPHENS v Somerset 103 Chris SHERATON v Durham
120 Glenn BROOKSBANK v Somerset 103 Dennis COLEMAN v Gwent
120 Keith DYSON v Staffordshire 101 Sam GRAHAM v Gwent
120 Michael EVANS v Staffordshire 100 Simon CRAVEN v Hampshire
118 Glenn BROOKSBANK v Hampshire 100 Richard CORNER v Oxfordshire
117 Sam GRAHAM v Staffordshire 100 Dennis COLEMAN v Staffordshire